διδάσκω


διδάσκω
διδάσκω учить (→ ἀυτοδίδακτος > автодидакт ≃ самоучка) fut. διδάξω aor. ἐδίδαξα

Древнегреческо-русский учебный словарь. - С-П.: "Нотабене". 1997.